Směrem k uhlíkové neutralitě: Mohou inovace aktivně snížit uhlíkovou stopu budov?

Sdílet:

Společnosti se ve svých obchodních strategiích stále více zaměřují na udržitelnost, snižování emisí kancelářských budov v nich hraje klíčovou roli. Inovace v oblasti designu a výstavby mohou pronajímatelům pomoci vytvořit prostory, které uspokojí rychle rostoucí poptávku po udržitelných řešeních.

S tím, jak se stále více firem hlásí k udržitelnosti a zavazuje se přispívat ke globálním cílům snižování emisí CO2, do popředí se dostává i  problematika emisí v kancelářských prostorách. Nájemci si stále  častěji vybírají prostory na základě ukazatelů udržitelnosti jako je například uhlíková stopa. Pronajímatelé, kteří investují do inovací snižující emise uhlíku, tak mohou profitovat z vyšší míry obsazenosti a zhodnocení nemovitostí.

Modernizace budov tak, aby vyhovovala poptávce

Modernizace stávajících budov,  z nichž většina je při každodenním provozu energeticky neefektivní,  je zásadní pro vytvoření udržitelných prostor, které firmy stále více vyhledávají. Ačkoli nové budovy mohou být navrženy tak, aby jejich provoz byl uhlíkově neutrální, emise vzniklé při výstavbě celé nové budovy  ( tzv. vtělené emise) často tvoří 20-50 % uhlíkové stopy budovy po celou dobu její životnosti a mohou být  mnohem vyšší než emise vzniklé modernizací již existující stavby.

"Poptávka po uhlíkově neutrálních budovách rychle roste a nových budov není dostatek. Modernizace je mnohem efektivnějším řešením, a to nejen proto, že tím dokážeme uspokojit poptávku na trhu, ale také proto, že dokážeme lépe využít  a prodloužit životnost toho, co už máme," říká Silvia Aranda, ředitelka pro udržitelná řešení ve společnosti Tétris.

Vhodý design a lepší využití prostoru, udržitelné materiály a účinnější technologie  použité v rámci modernizace pomohou zlepšit energetickou účinnost, snižují emise vznikající  při každodenním používání porstor a v konečném důsledku snižují i provozní náklady. To může přinést významnou konkurenční výhodu při uzavírání nebo obnovování nájemních smluv s korporátními nájemci a oslovit ty, kteří v rámci svých interních cílů pracují na snížení své uhlíkové stopy a dalších aspektech udržitelnosti.

Protože však procesy, jako je výměna materiálů a renovace, zvyšují celkovou uhlíkovou stopu prostoru, je velmi důležité vyhodnotit, kolik emisí  bude spojeno s modernizací  a o kolik se oproti tomu sníží provozní emise. "Chceme se vyhnout výměně toho, co nemusíme, a zároveň zachovat určitou úroveň provozní účinnosti," říká Aranda.

Finanční hodnota udržitelnosti

Nová legislativa a plány  EU vytyčily cíl snížení celkových emisí o 55 % do roku 2030, zároveň se snaží motivovat státy i firmy k relevantím aktivitám. Mimo jiné se tedy v důsledku toho zvyšuje i tlak na firmy a instituce, aby se zabývaly emisemi spojenými s provozem svých kancelářských prostor.

Rostoucí nároky v oblasti  udržitelnosti ze strany spotřebitelů a obchodních partnerů přispívají k tomu, že investoři dávají stále více přednost těm společnostem, které mají jasné plány snižování  dopadu svého provozu na okolí.  Standardizovaný reporting o udržitelnosti, který se nyní povinně týká některých velkých organizací,  bude v dohledné budoucnosti povinný pro téměř všechny společnosti. To investorům umožní prověřovat údaje o dopadu společností na životní prostředí .

"Investoři budou mít k dispozici srovnatelná, spolehlivá a konzistentní data z oblasti udržitelnosti, která mohou a budou využívat i při oceňování budov. Dívají se na to, jaké kroky je třeba udělat, aby daná budova odpovídala cílům pro rok 2030," říká Adrian Bojczuk, Investors and Landlords Client Development Director,Tétris. "Udržitelnost se nyní dostává do  platných zákonů a ty budovy, u nichž se prokáže, že jsou na správné cestě,  mají šanci být oceněny na vyšší hodnotu."

Jaké inovace tedy mohou pronajímatelům pomoci aktivně snižovat provozní a tzv. vtělěné emise uhlíku?

Fotovoltaické skleněné fasády

Odklon od tradičních zdrojů energie je jedním z důležitých způsobů, jak snížit provozní emise.

Na fasádách a oknech lze použít skleněné panely integrované se solárními články, které tak vytvářejí plochu pro přeměnu slunečního světla na čistou energii pro budovu. Nejenže se využíváním této energie sníží emise spojené s energií ze stíě, ale znamená to i snížení celkových nákladů na energie.

"Kromě snižování spotřeby energie je třeba zvážit možnosti, jak aktivně vyrábět energii a kompenzovat emise," říká Bojczuk. "Přeměna prvků budovy, které jsou součástí téměř každého prostoru, jako např. okna, na generátor čisté energie může skutečně takzvaně změnit hru."

Účinnější ventilace

Rostoucí ceny  energií a rostoucí požadavky na udržitelnost podnítily vývoj energeticky účinnějších technologií pro systémy vytápění, ventilace a klimatizace (HVAC). Modernizace staršího systému HVAC může výrazně zvýšit účinnost a snížit jeho provozní náklady.

„S ohledem na uhlíkovou stopu spojenou s výrobou a instalací nového systému je však důležité nejprve posoudit, zda lze stávající systém HVAC upravit tak, aby fungoval efektivněji“, říká Aranda. Pravidelná údržba systému pomůže prodloužit jeho životnost a může snížit spotřebu energie. Investicí do údržby mohou pronajímatelé snížit náklady na opravy a výměnu a zároveň optimalizovat výdaje za energie, což v konečném důsledku pomáhá přilákat a udržet nájemce.

Materiály pohlcující uhlík

I když jsou inovace snižující uhlíkovou náročnost provozu budov zásadní, tzv. vtělené emise, tedy emise z výroby, přepravy a likvidace těchto nových materiálů, mohou i nadále významně přispívat k celkové uhlíkové stopě.

Použití materiálů, které při své výrobě pohlcují (a nikoliv emitují) uhlík, může pomoci tyto emise kompenzovat a snížit tak celkovou uhlíkovou stopu. V současné době se k výrobě materiálů pohlcujících uhlík používá například mycelium a některé bioplasty pro výrobu koberců, izolací a nábytku.

"Při zvažování nových materiálů se musíme zabývat  emisemi  v celém životním cyklu těchto materiálů, včetně způsobu nakládání s nimi a jejich likvidace, a v potaz vzít i  emise, které by vznikly při likvidaci toho, co už máme," říká Aranda.

Někteří výrobci vyrábějí materiály, které lze po skončení jejich životnosti poslat zpět k opětovnému využití  v nových výrobcích. Takovéto tzv. "cradle-to-cradle" výrobky mají nižší uhlíkovou stopu a mohou výrazně zlepšit celkovou uhlíkovou stopu  projektu modernizace. Totéž se týká i dalších nízkoemisních kroků jako je opětovné použití nebo recyklace starých materiálů v prostoru.

Technologie digitálního dvojčete

Software, který vytváří virtuální repliku, neboli digitální dvojče, budovy, může využívat data o provozu budovy a environmentálních podmínkách k simulaci scénářů pro zlepšení energetické a emisní účinnosti. Taková digitální dvojčata mohou také modelovat uhlíkovou náročnost a přínosy různých návrhů modernizace, sledovat tzv. vtělené emise různých materiálů a optimalizovat stavební procesy pro další snížení uhlíkové stopy projektů modernizace.

Zatímco environmentální certifikace budov se obvykle zaměřují na provozní emise, tak s tím, jak se stále více podniků zavazuje ke zlepšení udržitelnosti ve svých dodavatelských řetězcích, se uhlíková stopa materiálů a služeb, které využívají, stane pro mnoho organizací klíčovou. "Pokud chceme jednou skutečně dosáhnout uhlíkové neutrality, je řešení problému tzv. vtělených emisí v budovách zásadní," říká Aranda.

Pronajímatelé, kteří investují do snižování tzv. vtělených emisí, mohou těžit nejen z toho, že přilákají ty nájemce, pro které je udržitelnost stále důležitější, ale i z toho, že mohu žádat vyšší nájemné, které je za udržitelnější prostory ochotno zaplatit 70 % firemních nájemců.

Chytřejší design má význam

Design může pomoci optimalizovat investice do opatření ke snížování emisí funkčním propojením jednotlivých prvků prostoru tak, aby přispívaly k celkové udržitelnosti. Například instalace solárních panelů na místech maximálního dopadu světla může snížit spotřebu energie na osvětlení.

"Rozhodující je, aby minimalizace odpadu a uhlíkové stopy byla zakotvena v zásadách projektů modernizace," říká Aranda. Takovýto přístup by mohl do roku 2050 snížit celosvětové emise uhlíku až o 18%.

S tím, jak společnosti, investoři a pronajímatelé přijímají strategie šetrnější k planetě, bude modernizace nemovitostí zohledňující principy udržitelnosti stále důležitější - nejen pro snížování rizik a získávání nových příležitostí, ale i pro vytváření takového zastavěného prostředí, které bude lidem sloužit dlouho do budoucna.

Můžeme vám pomoci snížit uhlíkovou stopu vaší budovy.

Kontaktujte nás