Prohlášení o ochraně soukromí

Kdo jsme

Tétris (dceřiná společnost Jones Lang LaSalle (JLL)) je dodavatel kompletních projektů fit-outů a rekonstrukcí na míru.

Náš závazek k ochraně soukromí

Svoji odpovědnost za ochranu osobních údajů, které nám byly poskytnuty, bereme vážně. V tomto prohlášení je vysvětleno, jak osobní údaje chráníme. Je zde uvedeno, jakým způsobem shromažďujeme osobní údaje, jak s těmito osobními údaji nakládáme, které z nich uchováváme a jak je chráníme. Vysvětlujeme zde vaše práva na ochranu osobních údajů (je-li to relevantní). Náš přístup ke správě a použití osobních údajů je popsán v našem závazku k ochraně soukromí.

Pokud změníme toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

Společnost Tétris může toto prohlášení o ochraně osobních údajů čas od času aktualizovat. Až budeme muset tento krok udělat, bude revidované prohlášení zveřejněno na této stránce a případně, prostřednictvím oznámení, na naší domovské stránce. Na tuto stránku se můžete vracet, procházet ji a seznámit se všemi změnami, které jsme provedli.

Stejně tak je důležité, aby osobní údaje, které o vás uchováváme, byly přesné, aktuální a relevantní. Informujte nás prosím vždy, když se vaše osobní údaje během vašeho vztahu s námi změní.

Osobní informace, které shromažďujeme

Při shromažďování osobních údajů otevřeně sdělujeme, jakým způsobem to provádíme a jak je budeme používat.

V níže uvedených kategoriích osobních údajů nastiňujeme, jaké údaje můžeme shromažďovat, jak a proč je můžeme shromažďovat a s jakými třetími stranami je můžeme sdílet. Kliknutím na ikonu + zobrazíte obsah.

V závislosti na povaze vašeho vztahu se společností Tétris (dceřiná společnost Jones Lang LaSalle (JLL)) a produktech, mobilních aplikacích či službách, které používáte, je možné, že nebudeme shromažďovat všechny osobní údaje uvedené níže.

Komerční informace

Zahrnují záznamy týkající se osobního majetku, zakoupených, získaných či zvažovaných produktů nebo služeb, zájmů a preferencí v oblasti nemovitostí

Kontaktní údaje

Jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo.

Finanční údaje

Zahrnují číslo bankovního účtu, čísla kreditních nebo debetních karet, částky plateb, údaje o finančních prostředcích nebo jiné finanční informace.

Identifikační údaje

Datum narození, doklad o trvalém pobytu, státem vydaný průkaz totožnosti, číslo řidičského průkazu, číslo pasu nebo jiné podobné identifikátory.

Údaje týkající se lokace

GPS souřadnice nebo podobné informace vztahující se k poloze zařízení.

Data mobilní aplikace

Wi-Fi SSID, Příkazy uživatele – hlasové příkazy a přepisy, textové příkazy atd., Historie uživatele – naplánované události v kalendáři a jejich účastníci, akce v aplikaci, informace o zařízení, historie prohlížeče atd., Preference uživatele – preference ohledně stravování, zasedacího pořádku, setkávání atd.

Údaje o síťové aktivitě

Informace o aktivitě na internetu nebo jiné elektronické síti, např. historie procházení, historie vyhledávání, údaje o souborech cookie, odkazující/výstupní adresa URL, data kliknutí, čas strávený na webové stránce nebo stránce s reklamou a další informace týkající se interakce osob s webovou stránkou, aplikací, e-mailem, reklamou nebo stránku sociálních médií.

Profesní informace

Profesní informace jednotlivce, například název pracovní pozice, hierarchie atd.

Údaje tenantů

Informace týkají se spotřeby nebo údaje o rodinných členech

Obrazové a hlasové záznamy

Zvukové, elektronické, obrazové záznamy, například z hovorů zákaznických služeb, hlasové příkazy, fotografie, záznamy z kamer CCTV

Vlastnoruční podpis

Vlastnoruční podpis fyzické osoby, například podpis na smlouvě nebo dokumentu o pronájmu

Právní základ pro zpracování vašich údajů

Při zpracovávání osobních údajů a citlivých (zvláštní kategorie) osobních údajů se opíráme o příslušné právní základy v rámci platných zákonů o ochraně osobních údajů. Mezi tyto právní základy patří zpracovávání osobních údajů v situacích, kdy je to nutné k naplnění smlouvy, kdy je to nutné ke splnění našich povinností v rámci pracovního zákoníku, kdy jste nám k tomu udělili souhlas nebo kdy je to v našem oprávněném zájmu. To, že se opíráme o své oprávněné zájmy znamená, že používáme osobní údaje k provozování našeho podnikání a poskytování služeb, o jejichž poskytnutí jsme byli požádáni. Shromažďujeme informace, které byla poskytnuty dobrovolně vámi nebo vaším jménem. Pokud nám neposkytnete informace, které potřebujeme, nemusíme být schopni nabídnout určité produkty / mobilní aplikace a služby.

Kde uchováváme a zpracováváme vaše údaje

Můžeme přenášet a uchovávat informace, které od vás shromáždíme, mimo zemi původu. Mohou být zpracovány zaměstnanci nebo našimi dodavateli mimo zemi původu. Při tom se snažíme zajistit, aby informace byly zabezpečeny a řádně chráněny. To provádíme prostřednictvím posuzování přiměřenosti nebo zavedením příslušných ochranných opatření (tj. standardních smluvních doložek).

Bezpečné uchovávání vašich údajů

Zavazujeme se zachovat příslušná bezpečnostní opatření k ochraně osobních údajů bez ohledu na jejich umístění a to, zda se jedná o elektronickou či ruční formu. K tomu můžeme použít celou řadu mechanismů v závislosti na tom, kde jsou informace uloženy, a na vztahu mezi společností Tétris (dceřiná společnost Jones Lang LaSalle (JLL)) a veškerými organizacemi příjemců.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Vaše údaje se snažíme se uchovávat pouze tak dlouho, jak je potřebujeme z oprávněných obchodních nebo zákonných důvodů. Poté je spolehlivě a bezpečně odstraníme.

Práva týkající se vašich osobních údajů

Pokud je to relevantní, můžete mít v souvislosti se svými osobní údaji následující práva. Chcete-li uplatnit nějaká z těchto práv, použijte náš online formulář pro žádosti ohledně práv v souvislosti s osobními údaji:

 • Žádost o kopii námi uchovávaných informací (právo na přístup)
  Můžete požádat o osobní údaje, které o vás uchováváme. Ve většině případů vám za poskytnutí těchto informací není účtován žádný poplatek. Můžete také požádat o informace, které jste nám poskytli v elektronické formě.
 • Právo na přenositelnost údajů
  V některých případech, kdy je zpracování založeno na vašem souhlasu nebo na smlouvě, můžete požádat, aby společnost Tétris (dceřiná společnost Jones Lang LaSalle (JLL)) předala vaše osobní údaje přímo jiné organizaci.
 • Právo na výmaz (právo být zapomenut)
  Pokud z nějakého důvodu nechcete, abychom uchovávali nebo používali vaše osobní údaje, můžete nás požádat o jejich vymazání. Je možné, že některé vaše osobní údaje budeme muset uchovat z důvodů zákonných požadavků, například abychom dodrželi požadavky regulačních orgánů.

  Pro marketingové účely přidáme vaše jméno do seznamu osob, které nemají být v budoucnu kontaktovány, pokud by byly identifikovány jako potenciální klienti.

Pouze u GDPR: toto právo lze využít pouze v případě, že zpracování bylo založeno na souhlasu a souhlas je nyní odvolán, a jinak pouze tam, kde je zpracování zbytečné, irelevantní, nadměrné, zastaralé nebo nezákonné, nebo pokud má společnost Tétris (dceřiná společnost Jones Lang LaSalle (JLL)) zákonnou povinnost údaje vymazat.

 • Máte právo na opravu informací (právo na opravu)
  Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o vás uchováváme, nejsou správné, zkontrolujeme je a v případě potřeby opravíme. Naším závazkem je uchovávat přesné, relevantní a aktuální osobní údaje.
 • Omezení zpracování vašich osobních údajů
  Můžete nás požádat, abychom za určitých okolností pozastavili zpracování vašich osobních údajů, například pokud máte pochybnosti o správnosti údajů nebo máte se zpracováním vašich údajů potíže. Ve většině případů budou po určitou dobu platit omezení, zatímco společnost Tétris (dceřiná společnost Jones Lang LaSalle (JLL)) ověří správnost vašich osobních údajů nebo zváží jejich oprávněné důvody pro zpracování.
 • Námitky proti zpracování vašich osobních údajů
  Za určitých okolností, v závislosti na platných zákonech o ochraně osobních údajů, můžete vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů v případě, kdy se domníváme, že máme oprávněný zájem na jejich zpracování. Máte také právo vznést námitku proti použití vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu.

  Tato práva mohou být v některých situacích omezená, například v případech, kdy společnost Tétris (dceřiná společnost Jones Lang LaSalle (JLL)) může prokázat, že se jedná o zákonný požadavek nebo že má závažné oprávněné důvody pro zpracování vašich osobních údajů.

 • Ukončení kontaktu s vámi
  Pokud jste nám poskytli souhlas s poskytováním marketingových sdělení a informací, můžete jej kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na adresu unsubscribe@jll.com.
Pouze obyvatelé Kalifornie

Pokud jste obyvatelem Kalifornie, jak je definováno v kalifornském zákoně o ochraně soukromí spotřebitelů (CCPA), podívejte se prosím na naši stránku Doplňující prohlášení o ochraně osobních údajů která popisuje vaše práva a podmínky zveřejňování vašich osobních údajů.

Jak vznést stížnost nebo položit dotaz

Pokud potřebujete vznést stížnost ohledně našeho zpracovávání vašich osobních údajů, kontaktujte nás přes náš online formulář pro stížnosti související s ochranou osobních údajů. Pokud nejste spokojeni s tím, jakým způsobem stížnost řešíme, můžete se obrátit na váš úřad pro ochranu osobních údajů nebo rovnocenný orgán ve vašem státě nebo zemi, je-li to relevantní.

Ohledně problémů s ochranou osobních údajů nás můžete také kontaktovat pomocí dopisu na adresu JLL 30 Warwick Street London W1B 5NH GB - FAO: Global Data Privacy Compliance Manager.

Pro všechny dotazy, které se nevztahují k vašim osobním údajům, nás kontaktujte.