Warunki Korzystania

Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi warunkami użytkowania i zastrzeżeniami przed rozpoczęciem korzystania z niniejszej strony internetowej.

 

Akceptacja warunków

Tetris Projects Limited ("Tétris") prowadzi niniejszą stronę internetową ("Strona") do użytku osobistego. Dostęp do strony i korzystanie z niej podlega następującym Warunkom użytkowania. Tétris zastrzega sobie prawo do aktualizacji niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie bez powiadamiania użytkownika. Dostęp do najbardziej aktualnej wersji Warunków użytkowania można uzyskać, klikając hiperłącze "Warunki użytkowania" znajdujące się w dolnej części Strony. Korzystając z tej Strony, użytkownik akceptuje, bez ograniczeń i zastrzeżeń, niniejsze Warunki użytkowania. Jeśli użytkownik NIE zgadza się z niniejszymi Warunkami użytkowania, NIE powinien korzystać z tej Strony.

Dokładność i kompletność informacji

Choć Tétris dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na Stronie były dokładne i wiarygodne, nie udziela żadnych gwarancji ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, poprawności, wiarygodności lub innych aspektów tych informacji i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne braki lub błędy w treści Strony.

Modyfikacja strony

Tétris okresowo zmienia informacje, usługi i zasoby zawarte na Stronie i zastrzega sobie prawo do wprowadzania takich zmian bez obowiązku powiadamiania byłych, obecnych lub przyszłych użytkowników.

Korzystanie ze strony przez użytkownika

Użytkownik może pobierać treści wyłącznie do niekomercyjnego, osobistego użytku, pod warunkiem, że prawa autorskie, znaki towarowe lub inne informacje dotyczące własności pozostają niezmienione i widoczne. Żadne prawa, tytuły ani udziały w pobranych materiałach nie są przenoszone na użytkownika w wyniku takiego pobrania lub kopiowania. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie w żaden inny sposób kopiował, modyfikował, zmieniał, wyświetlał, rozpowszechniał, sprzedawał ani przekazywał żadnych materiałów zamieszczonych na Stronie bez pisemnej zgody Tétris.

Zakaz niezgodnego z prawem lub niedozwolonego korzystania

Warunkiem korzystania ze Strony jest niewykorzystywanie jej do celów niezgodnych z prawem lub zabronionych przez niniejsze Warunki użytkowania lub obowiązujące przepisy prawa.

Niezamówione materiały

Tétris nie przyjmuje ani nie rozpatruje żadnych kreatywnych pomysłów, sugestii ani materiałów pochodzących od społeczeństwa ("Zgłoszenia"), dlatego też użytkownik nie powinien kierować żadnych Zgłoszeń do Tétris. Jeśli użytkownik prześle nam Materiał, mimo naszej prośby, taki Materiał będzie uważany za niepoufny i niezastrzeżony i natychmiast stanie się własnością Tétris. Wyłącznie Tétris posiada obecnie i w przyszłości wszelkie prawa, tytuły własności i udziały w nich. Tétris może dowolnie wykorzystywać wszelkie Materiały do dowolnych celów.

Polityka prywatności

Wykorzystanie przez Tétris danych osobowych przekazanych przez użytkownika na Stronie podlega Polityce prywatności Strony.

Zastrzeżenia

STRONA JEST UDOSTĘPNIANA W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE. TÉTRIS WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, W TYM GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW. TÉTRIS ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRATY, OBRAŻENIA, ROSZCZENIA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ LUB SZKODY WSZELKIEGO RODZAJU WYNIKAJĄCE Z, POWSTAŁE LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANE Z (A) BŁĘDAMI LUB BRAKAMI W NINIEJSZEJ WITRYNIE I JEJ ZAWARTOŚCI, W TYM MIĘDZY INNYMI Z NIEŚCISŁOŚCIAMI TECHNICZNYMI I BŁĘDAMI TYPOGRAFICZNYMI, (B) WSZELKIMI STRONAMI INTERNETOWYMI OSÓB TRZECICH LUB ICH ZAWARTOŚCIĄ, DO KTÓRYCH DOSTĘP UZYSKANO BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO ZA POŚREDNICTWEM LINKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ, W TYM, ALE NIE WYŁĄCZNIE, WSZELKIMI BŁĘDAMI LUB POMINIĘCIAMI, (C) NIEDOSTĘPNOŚCIĄ STRONY INTERNETOWEJ LUB JAKIEJKOLWIEK JEJ CZĘŚCI, (D) KORZYSTANIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ LUB (E) KORZYSTANIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z JAKIEGOKOLWIEK SPRZĘTU LUB OPROGRAMOWANIA W ZWIĄZKU ZE STRONĄ INTERNETOWĄ.

Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku, czy na mocy żadnej teorii prawnej lub słusznościowej, czy to w ramach deliktu, umowy, ścisłej odpowiedzialności lub w inny sposób, Tétris nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, specjalne, przypadkowe lub wtórne szkody wynikające z korzystania z informacji tu zawartych, w tym, bez ograniczeń, za szkody z tytułu utraconych zysków, utraty dobrego imienia, utraty danych, przestoju w pracy, dokładności wyników lub awarii lub wadliwego działania komputera.

Odszkodowanie

Użytkownik zobowiązuje się bronić, zabezpieczać i chronić Tétris przed wszelkimi roszczeniami, odszkodowaniami, kosztami i wydatkami, w tym kosztami obsługi prawnej, wynikającymi z korzystania z witryny i z nią związanymi.

Informacja o prawach autorskich

Jeśli nie zaznaczono inaczej, obrazy graficzne, przyciski i teksty zawarte na Stronie są wyłączną własnością Tétris. Z wyjątkiem użytku osobistego, elementy te nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane, wyświetlane, reprodukowane ani przekazywane w żadnej formie i żadnymi środkami, elektronicznymi, mechanicznymi, fotokopiującymi, nagrywającymi lub innymi, bez uprzedniej pisemnej zgody Tétris.

Znaki towarowe

Na niniejszej Stronie znajdują się loga, znaki firmowe, zdjęcia i inne znaki towarowe i usługowe (zwane łącznie "Znakami"), które są własnością Tétris (spółki zależnej JLL) lub są jej licencjonowane. Żadna z informacji zawartych na Stronie nie może być interpretowana jako przyznanie, w sposób domyślny, przez przekazanie lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania ze Znaku prezentowanego na Stronie bez pisemnej zgody Tétris lub innej strony trzeciej, która może być właścicielem Znaku prezentowanego na Stronie.

Odnośniki do witryn innych podmiotów

Dla wygody użytkowników Strona może zawierać odnośniki do innych stron internetowych należących do osób trzecich i zarządzanych przez osoby trzecie, które nie są prowadzone przez Tétris. Jednak nawet jeśli takie osoby trzecie są powiązane z Tétris, Tétris nie ma kontroli nad tymi stronami, z których każda ma odrębne praktyki w zakresie prywatności i gromadzenia danych oraz politykę prawną niezależną od Tétris. Tétris nie odpowiada za treść stron, do których prowadzą odnośniki, i nie składa żadnych oświadczeń dotyczących treści lub dokładności materiałów znajdujących się na tych stronach. Użytkownik przegląda takie strony internetowe osób trzecich na własne ryzyko.

Ostrzeżenie dotyczące stwierdzeń dotyczących przyszłości

Niniejsza Witryna może zawierać oświadczenia, szacunki lub prognozy, które stanowią "oświadczenia dotyczące przyszłości" zgodnie z definicją zawartą w federalnym prawie papierów wartościowych Stanów Zjednoczonych. Wszelkie takie stwierdzenia dotyczące przyszłości mają z natury charakter spekulacyjny i są oparte na aktualnie dostępnych informacjach, planach operacyjnych i przewidywaniach dotyczących przyszłych zdarzeń i trendów. Jako takie, są one obarczone ryzykiem i niepewnością. Rzeczywiste wyniki i rezultaty mogą znacząco różnić się od historycznych doświadczeń Tétris oraz naszych obecnych oczekiwań lub przewidywań. Tétris nie zobowiązuje się do publicznego aktualizowania lub korygowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości.

Jurysdykcja

Tétris utrzymuje i obsługuje niniejszą Stronę ze swoich biur w Paryżu La Défense we Francji. Niniejsze Warunki użytkowania podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem francuskim. Korzystając z tej strony, użytkownik wyraża zgodę na poddanie się jurysdykcji sądów znajdujących się we Francji w przypadku wszelkich działań wynikających z niniejszych Warunków użytkowania. Wszelkie powództwa lub roszczenia, które możesz mieć w odniesieniu do Strony, muszą być rozpoczęte w ciągu jednego (1) roku od powstania roszczenia lub podstawy powództwa. Jeśli jakakolwiek część niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznana za niezgodną z prawem, nieważną lub niewykonalną, wówczas taka część zostanie uznana za rozdzielną i będzie interpretowana zgodnie z obowiązującym prawem. Takie postanowienie nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień. Bezczynność Tétris w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu przez użytkownika lub inne osoby nie oznacza zrzeczenia się i nie ogranicza praw Tétris w odniesieniu do takiego naruszenia lub kolejnych naruszeń.