Privacyverklaring

Wie zijn wij

Tétris (dochteronderneming van Jones Lang LaSalle (JLL)) is dé Design & Build projectinrichter van Europa en gespecialiseerd in het ontwerpen, bouwen en inrichten van bedrijfsruimtes.

Onze toewijding aan privacy

Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor het beschermen van de persoonsgegevens die u ons verstrekt, zeer serieus. Deze verklaring legt uit hoe we dat doen. De verklaring beschrijft hoe we persoonsgegevens verzamelen, wat we doen met de persoonsgegevens die we bewaren, hoe we ze beschermen en wat uw privacyrechten zijn (indien toepasselijk). Onze aanpak voor het beheer en gebruik van persoonsgegevens staat beschreven in ons Privacybeleid.

Indien we deze Privacyverklaring aanpassen

Tétris kan deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. De aangepaste verklaring wordt op deze pagina gepubliceerd. Indien nodig wordt dit ook vermeld op onze homepage. U kunt deze pagina opnieuw bezoeken en alle gemaakte wijzigingen doorlezen.

Het is daarnaast net zo belangrijk dat de persoonsgegevens die we van u hebben, nauwkeurig, accuraaten relevant zijn. Houd ons op de hoogte als uw persoonsgegevens wijzigen gedurende uw relatie met ons.

De persoonsgegevens die wij verzamelen

Wanneer wij persoonsgegevens verzamelen, zijn wij transparant over hoe we dat doen en hoe we ermee omgaan.

De onderstaande categorieën voor persoonsgegevens geven aan welke gegevens we mogelijk verzamelen, hoe en waarom we deze verzamelen en de derden waarmee we deze mogelijk delen. Klik op het + teken om de informatie weer te geven.

Afhankelijk van de aard van uw relatie met Tétris (dochteronderneming van Jones Lang LaSalle (JLL)) (of onze dochterondernemingen en gelieerde entiteiten) en de producten/ mobiele apps of services die u gebruikt, verzamelen we mogelijk niet alle onderstaande persoonsgegevens.

Commerciële gegevens

Inclusief documentatie van persoonlijk eigendom; aangeschafte, verkregen of overwogen producten of diensten; vastgoedbelangen en -voorkeuren.

Contactgegevens

Naam, adres, e-mail, telefoonnummer.

Financiële informatie

Inclusief bankrekeningnummer, creditcard- of bankpasnummer, betalingsbedragen, financiële middelen of andere financiële informatie.

Identificatiegegevens

Geboortedatum, bewijs van woonplaats, door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs, nummer van uw rijbewijs, nummer van uw paspoort of vergelijkbare identiteitsbewijzen.

Locatiegegevens

GPS-coördinaten of soortgelijke gegevens inzake de locatie van een apparaat.

Mobiele appgegevens

Wi-Fi SSID, Gebruikersopdrachten – stemopdrachten en -transcripties, tekstopdrachten enz., Gebruikersgeschiedenis – geplande agenda-afspraken en -deelnemers, handelingen binnen de app, informatie over het apparaat, browsergeschiedenis, enz., Gebruikersvoorkeuren – voorkeuren rond eten, zitten, vergaderen enz.

Netwerkactiviteitgegevens

Netwerkactiviteitsgegevens op het Internet of een ander elektronisch netwerk, zoals browsergeschiedenis, zoekgeschiedenis, cookiegegevens, verwijs/exiting-URLs, clickstreamgegevens, doorgebrachte tijd op een webpagina of advertentie en andere informatie met betrekking tot de interactie van een individu met een website, applicatie, e-mail, advertentie of pagina op sociale media.

Professionele gegevens

Zakelijke gegevens van een persoon, zoals naam van het bedrijf, functie, organisatie, hiërarchische structuur, enz.

Huurdersgegevens

Verbruiksgegevens of gezinsopbouw

Visuele en stemopnames

Audio, elektronisch, visueel, zoals opnames van gesprekken met de klantenservice, spraakopdrachten, foto’s, opnames van CCTV-camera’s

Geschreven handtekening

De geschreven handtekening van een individu, zoals een handtekening op een overeenkomst of leasedocument

Onze juridische grondslag voor het verwerken van uw gegevens

We baseren ons op de toepasselijke juridische grondslagen onder de toepasselijke privacywetgeving voor verwerking van persoonsgegevens en gevoelige persoonsgegevens (bijzondere categorie) – dit omvat de verwerking van persoonsgegevens waar dit noodzakelijk voor de uitvoering van een contract, waar de verwerking noodzakelijk is om aan onze verplichtingen inzake werkgeverswetgeving te voldoen, waar u ons toestemming voor heeft gegeven of waar dit ons gerechtvaardigd belang is. Verwerking op grond van een gerechtvaardigd belang betekent dat wij uw persoonsgegevens gebruiken voor onze bedrijfsvoering en voor het bieden van de diensten die bij ons zijn aangevraagd. We verzamelen gegevens die vrijwillig door of namens u zijn verstrekt. Indien u ons de benodigde gegevens niet verstrekt, dan kunnen wij u bepaalde producten/mobiele apps en diensten mogelijk niet aanbieden.

Waar wij uw gegevens bewaren en verwerken

We kunnen de gegevens die we over u verzamelen, overdragen en bewaren buiten het land van oorsprong. Ze kunnen verwerkt worden door onze medewerkers of door onze leveranciers buiten het land van oorsprong. In deze gevallen streven wij ernaar de gegevens te beveiligen en voldoende te beschermen. Dit gebeurt op basis van besluiten over de toereikendheid of toepassing van geschikte veiligheidsmaatregelen (zoals door Standaard Contractclausules).

De veiligheid van uw gegevens

Wij verbinden ons ertoe de geschikte veiligheidsmaatregelen te treffen voor de bescherming van persoonsgegevens, ongeacht de opslaglocatie en of ze zijn opgeslagen in elektronische of manuele vorm. Hiertoe kunnen we verschillende mechanismen toepassen, afhankelijk van waar de gegevens zijn opgeslagen en van de relatie tussen Tétris (dochteronderneming van Jones Lang LaSalle (JLL)) en de ontvangende organisatie.

Hoe lang we uw gegevens bewaren

We streven ernaar uw gegevens niet langer te bewaren dan nodig voor legitieme doeleinden of om wettelijke redenen. Na deze periode verwijderen we de gegevens op veilige en betrouwbare wijze.

Uw rechten inzake Persoonsgegevens

Waar toepasbaar heeft u toegang tot de volgende rechten over uw persoonsgegevens. Om een van deze rechten uit te oefenen gebruikt u ons online formulier voor verzoeken inzake rechten betreffende persoonsgegevens:

 • Een kopie van door ons bewaarde gegevens aanvragen (recht op inzage)
  U kunt een kopie aanvragen van uw persoonsgegevens die wij bewaren. In de meeste gevallen zijn er geen kosten verbonden aan dit proces. U kunt de door u verstrekte gegevens ook aanvragen in een elektronisch formaat.
 • Recht op gegevensportabiliteit
  Vindt de verwerking plaats op basis van uw toestemming of een overeenkomst, dan kunt u in sommige gevallen vragen dat Tétris (dochteronderneming van Jones Lang LaSalle (JLL)) uw persoonsgegevens rechtstreeks overdraagt aan een andere organisatie.
 • Recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid)
  Als u om een bepaalde reden niet wilt dat we uw persoonsgegevens bewaren of gebruiken, kunt u ons vragen deze te wissen. Het kan zijn dat wij om juridische redenen delen van uw persoonsgegevens moeten bewaren, bijvoorbeeld om te voldoen aan een wettelijke eis.

  Met betrekking tot marketingsdoeleinden voegen wij uw naam toe aan een suppressielijst, zodat u in de toekomst niet wordt benaderd indien u staat geregistreerd als een potentiële klant.

Alleen binnen de AVG: dit recht is alleen van toepassing wanneer verwerking plaatsvond op basis van toestemming en deze toestemming nu is ingetrokken. Verder is dit alleen van toepassing wanneer de verwerking onnodig, irrelevant, overmatig, verlopen of onwettig is of wanneer Tétris (dochteronderneming van Jones Lang LaSalle (JLL)) een wettelijke plicht heeft de gegevens te wissen.

 • Verbetering van uw gegevens (recht op rectificatie en aanvulling)
  Als u denkt dat de persoonsgegevens die we van u bewaren, onjuist zijn, controleren en waar nodig corrigeren we deze. Wij streven ernaar persoonsgegevens te bewaren die nauwkeurig, relevant en actueel zijn.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken
  In bepaalde gevallen kunt u ons verzoeken te stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld indien u de nauwkeurigheid van de gegevens betwist of problemen heeft met hoe wij uw gegevens hebben verwerkt. De meeste beperkingen gelden voor een bepaalde periode, waarin Tétris (dochteronderneming van Jones Lang LaSalle (JLL)) de nauwkeurigheid van uw persoonsgegevens controleert of haar legitieme belang voor verwerking overweegt.
 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
  Afhankelijk van de toepasselijke privacywetgeving kunt u in bepaalde gevallen bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die wij uit een vermeend legitiem belang verwerken. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor rechtstreekse marketingdoeleinden.

  Deze rechten kunnen in bepaalde situaties beperkt zijn, bijvoorbeeld wanneer Tétris (dochteronderneming van Jones Lang LaSalle (JLL)) kan aantonen dat zij een wettelijke verplichting of dwingend legitiem belang heeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 • Ons contact met u stoppen
  Heeft u ons toestemming gegeven om u te voorzien van marketing en informatie, dan kunt u uw toestemming op ieder moment herroepen door een e-mail te sturen naar unsubscribe@jll.com.
Alleen voor inwoners van Californië

Inwoners van Californië zoals bepaald in de California Consumer Privacy Act (CCPA) vragen wij onze Aanvullende Privacyverklaring te lezen. Deze beschrijft uw rechten en de regelingen met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Een melding maken of een vraag stellen

Als u een melding wenst te maken inzake onze afhandeling van persoonsgegevens, neem dan contact op via ons online formulier voor privacy-gerelateerde meldingen. Bent u niet tevreden met hoe wij een klacht verwerken, dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens

U kunt tevens contact met ons opnemen over kwesties inzake de privacy van gegevens door te schrijven naar
JLL 30 Warwick Street London W1B 5NH GB - t.a.v.: Global Data Privacy Compliance Manager.

Voor alle vragen die niet gaan over uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons.